OPTIMUS8          2014 • PRIVACY POLICY 

Najnowsza wersja chronoprintera ZP101 CASE z wyswietlaczem oled, który oznacza się super widocznością w każdych warunkach świetlnych (słońce, zmrok), charakteryzuje się także nienaganną pracą w niskich temeraturach (mróż do - 20 C).

 

Dokładność pomiaru 0,001 sekundy. Chronoprinter oparty jest na nowoczesnym 32 bitowym procesorze umożliwiającym pomiar czasu dziesiątkom zawodników jednocześnie przebywającym na trasie. Współpracuje poprzez dwa złącza RS232 z drukarką termiczną, tablicą wyników oraz z komputerem PC.

 

Drukarki miniMyszka LC i LTP1245, które drukują wszystkie impulsy startu i mety zarówno te prawidłowe generowane przez zawodników na mecie lub starcie , jak i wszystkie przypadkowe. Wydrukowana taśma o szerokości 57 mm umożliwia rostrzyganie wszelkich protestów zgłaszanych przez zawodników.    Chronoprinter ZP102 CASE posiada trzy wejścia impulsowe w postaci gniazd banankowych obsługujące : - bramkę startową i fotocele mety - bramkę startową i dwie fotocele - trzy fotocele - pistolet startowy i fotocele - inne kombinacje urządzeń wyzwalających impuls... Kombinacja trzech wejść impulsowych pozwala na pomiar międzyczasu lub przeprowadzanie biegu (zjazdu) równoległego.

 

Urządzenie ZP102 CASE poprzez port USB importuje i eksportuje wyniki zawodów do komputera PC.     Z dniem 1 wrzesień 2014 oprogramowanie chronoprintera i współpracujący z nim program na PC (wynikiplc.exe) zostały rozszerzone o możliwość wysyłania wyników na stronę internetową w czasie rzeczywistym, to znaczy że już w trakcie zawodów wyniki można obserwować pod wskazanym adresem internetowym. Warunkiem jest dostęp do bazy danych mySQL.

 

Measurement Accuracy 0.001 seconds . Chronometer is based on a modern 32-bit processor that allows the measurement of time, many players at the same time staying on the road. It works via two RS232 connectors with thermal printer and an array of wyników.Drukarka miniMyszka LC, which prints all pulses start and finish of both the correct generated by the competitors at the finish line or off, as well as all random. The printed tape with a width of 57 mm allows rostrzyganie any protests reported by players. Chronometer ZP102 has three pulse inputs in the form of slots banankowych support : - start gate and the finish photocell - start gate and two photocell - three photocell - starting pistol and photocell - other combinations of actuators pulse combination of three pulse inputs allows the measurement of the split or reverse gear ( exit ) in parallel . ZP102 device through a USB port imports and exports the results of the competition to the PC. the latest version of chronometer ZP101 with display oled, which means a great visibility in all light conditions (sun, dusk), is also characterized by impeccable work in low temeraturach (frost to - 20 ° C).      The latest version of chronoprintera ZP101 CASE with display oled, which means a great visibility in all light conditions (sun, dusk), is also characterized by impeccable work in low temeraturach (frost to - 20 ° C)

koszt chronoprintera 3680 zł netto

 
X
Password:
Wrong password.